Gebruiksvoorwaarden

Meest recente update: 8 februari 2021

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • “Site”: verwijst naar de website www.indeez.eu en alle sub domeinen.
 • “Applicatie”: verwijst naar de mobiele applicaties die door Indeez gepubliceerd zijn en beschikbaar zijn op apparaten die iOS en Android ondersteunen.
 • “Diensten”: verwijst naar alle diensten die door Indeez aan Gebruikers op het Platform geleverd worden.
 • “Platform”: verwijst naar het contactplatform dat door Indeez beheerd wordt en toegankelijk is vanaf de Applicatie of de Site, waardoor Gebruikers gebruik kunnen maken van onze Diensten.
 • “Gebruiker”: verwijst naar een klant of een Vestiging die het Platform gebruikt. Ook wel aangeduid als “u”, “uw”, “uzelf”
 • “Betalende Gebruiker”: verwijst naar een Gebruiker die heeft betaald voor de door Indeez geleverde diensten
 • “Geregistreerde Gebruiker”: Gebruiker die zich heeft geregistreerd op het Indeez Platform met een gebruikersnaam en wachtwoord en zijn account heeft bevestigd. Een Betaalde Gebruiker wordt automatisch geregistreerd wanneer de Gebruiker voor de door Indeez geleverde Diensten betaalt.
 • “Betaalde Overeenkomst”: verwijst naar de diensten die door Indeez worden geleverd aan Gebruikers die ermee instemmen te betalen voor de toegewezen verzekeringnemer.
 • “Bedrijf” – verwijst naar de SAS Indeez

Tenzij anders vereist als gevolg van de context, omvatten termen en definities in het enkelvoud ook het meervoud en andersom.

Inleiding

“Indeez”: verwijst naar de vereenvoudigde naamloze vennootschap – “Indeez SAS”, genoteerd in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 888 048 659 en met als hoofdkantoor gevestigd te 19 Rue Du Rocher, 75008 Parijs te Frankrijk. Wij zijn geregistreerd bij ORIAS onder het registratienummer 20006983 als Tussenpersoon of Ondersteunende Tussenpersoon om te opereren onder de vrijheid van dienstverlening in de Europese Unie.

In het Verenigd Koninkrijk wordt Indeez beschouwd als geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. De aard en omvang van de consumentenbescherming kan verschillen van die voor bedrijven die in het VK gevestigd zijn. Details van de tijdelijke bevoegdheden, dat in de EER gevestigde bedrijven in staat stelt om voor een beperkte periode in het VK te opereren terwijl ze volledige toestemming vragen, zijn beschikbaar op de website van de Financial Conduct Authority via www.fca.org.uk. Indeez staat in het register voor financiële diensten (https://register.fca.org.uk/) en het referentienummer van het bedrijf is 938582

Indeez (hier ook ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ genoemd) zou u willen vragen de tijd te nemen om onze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, aangezien het doel van dit document is om de voorwaarden uit een te zetten waarop wij met onze gebruikers omgaan. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen, gelieve op onze website te kijken voor de laatste versie. We hebben ook de laatste bijgewerkte datum voor dit document toegevoegd en zullen deze wijzigen als er een wijziging in wordt opgenomen.

Let op dat u deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig controleert om eventuele wijzigingen te bekijken, want door de site te blijven gebruiken nadat deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, zullen deze de basis vormen van een juridisch bindende overeenkomst tussen Indeez en u.

Door onze Site of Applicatie te bezoeken, stemt u met deze Gebruiksvoorwaarden in die u en Indeez binden, evenals alle toepasselijke wet- en regelgevingen, en gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, wordt u het gebruik of toegang tot onze diensten ontzegd.

Uw Gegevens en Privacy

Voor een meer gedetailleerde uitleg over hoe Indeez informatie over u verzamelt, gebruikt en opslaat, en over onze verantwoordelijkheid m.b.t het beschermen van uw privacy, kunt u onze AVG, ons privacy beleid en ons cookiebeleid lezen door op het kopje Cookiebeleid van deze pagina te klikken.

Online Gedrag

Door de Indeez-site te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende gedragsregels.

U zal in geen enkel geval:

 1. Gebruik maken van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto’s, die beschikbaar worden gesteld via onze Diensten, op een manier die een auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van enige partij schendt.
 2. Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere soortgelijke software of programma’s bevatten die de werking van de computer van een ander of eigendom van een ander kunnen beschadigen, of andere soortgelijke software of programma’s die de werking van computer hardware of -software kunnen schaden.
 3. Een Indeez-platform aanvallen of Indeez op een andere manier storen.
 4. Indeez gebruiken in verband met enquêtes, prijsvragen, piramidespelen, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spam of dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins).
 5. Anderen te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit).
 6. Een andere gebruiker beperken of verbieden om de diensten, software of andere inhoud van Indeez te gebruiken en/of ervan te genieten.
 7. Op een andere manier informatie vergaren en/of verzamelen over anderen, met inbegrip van emailadressen.
 8. Een valse identiteit aanmaken met het doel anderen te misleiden.
 9. De van toepassing zijnde wetten en reguleringen schenden.

Intellectueel eigendom

Alle informatie en materiaal, inclusief gegevens, afbeeldingen, tekst en audio op de site, is eigendom van Indeez SAS en/of haar licentiegevers en is onderhevig aan auteursrechten. Alle handelsmerken op de Site zijn eigendom van Indeez SAS en/of haar licentiegevers. U hebt het recht om alle documenten van de site te bekijken, te kopiëren en te printen, maar alleen voor uw eigen interne zakelijke doeleinden. Elke verkoop, verzending of herdistributie van de Site of de inhoud ervan, en het kopiëren, wijzigen of ander gebruik van de Site of de inhoud ervan voor andere doeleinden dan uw eigen interne zakelijke doeleinden, is ten strengste verboden.

Licentie

Alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van Indeez SAS of haar softwareleveranciers. Hierbij verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de software die wij bezitten uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Behalve voor zover wettelijk toegestaan, mag u dergelijke software niet decompileren, reverse-engineering, demonteren of vertalen.

U erkent en begrijpt dat bepaalde gebieden, functies en diensten van de Site beperkt zijn tot betaalde abonnees en/of geregistreerde gebruikers. Tenzij u een betalende abonnee en/of geregistreerde gebruiker bent, kan uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en Diensten worden beperkt en beperkt tot alleen die gebieden, functies en diensten die gratis worden aangeboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn hierbij uitdrukkelijk voorbehouden aan Indeez SAS en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers. Met uitzondering van de beperkte toegangs- en gebruiksrechten die hieronder worden verleend, wordt geen ander recht, titel of belang op de Diensten of enig ander intellectueel eigendomsrecht dat daarop betrekking heeft, verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Externe Links

Indeez kan sitegebruikers hypertekstlinks verstrekken om toegang tot websites van derden te krijgen. Indeez heeft geen controle over de inhoud van websites van derden en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dergelijke sites. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor om het even welke schade of verlies die veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt zijn in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op, zulke inhoud, goederen of Diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke Site. Als u besluit om toegang te krijgen tot één van de sites van derden die zijn gekoppeld aan de Indeez-site en al zijn sub domeinen, is dit op eigen risico.

Geen Garanties

Indeez probeert ervoor te zorgen dat alle informatie die op deze site wordt verstrekt correct is op het moment dat deze op de Site wordt opgenomen, maar geeft geen enkele verklaring of garantie dat de inhoud of informatie die op deze site beschikbaar is volledig, nauwkeurig of beschikbaar is of dat de diensten die op deze Site worden aangeboden, zullen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn. Bovendien geeft Indeez geen advies of doet geen aanbevelingen met betrekking tot het Platform of de Diensten, en garandeert of verklaart dan ook niet dat (i) de Diensten die op deze Site worden aangeboden aan uw eisen, behoeften of verwachtingen zullen voldoen of (ii ) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Indeez SAS en haar aandeelhouders en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van zaken, verlies van gebruik of gegevens, onderbreking van zaken, gederfde winst of goodwill, of indirecte, speciale, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies en of ze al dan niet enige kennis hadden, feitelijk of constructief, dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan. Deze uitsluiting omvat, zonder beperking, elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit vorderingen van derden tegen u. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van een partij uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid.

Monitoring

U erkent dat Indeez SAS of de door haar aangewezen personen niet verplicht zijn om uw toegang tot of gebruik van de Site, Diensten of Bedrijfsinhoud te controleren, maar het recht hebben om dit te doen met het oog op de exploitatie van de Site en Diensten, om ervoor te zorgen dat u zich aan deze voorwaarden houdt. Gebruiksvoorwaarden, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of de eis van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheids- of regelgevende instantie. Indeez SAS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bedrijfsinhoud, materiaal van derden en gebruikersinzendingen te verwijderen of de toegang daartoe onbruikbaar te maken, waarvan het bedrijf, naar eigen goeddunken, van mening is dat deze in strijd zijn met deze voorwaarden of anderszins schadelijk voor de Site of Diensten.

Tijdens de monitoring kan informatie worden bekeken, vastgelegd, gekopieerd en gebruikt voor geautoriseerde doeleinden. Gebruik van deze Site, al dan niet toegestaan, houdt in dat u instemt met een dergelijke controle. Lees voor meer informatie het gedeelte ‘Uw gegevens en Privacy’.

Gegevensvoorziening

Indeez verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. a) waar het nodig is voor de uitvoering van onze Gebruiksvoorwaarden met u om onze diensten te leveren en te voltooien- dit omvat de informatie en gegevens die in uw polis wordt omschreven.
 2. b) waar het nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. onze verplichtingen om bepaalde informatie te bewaren onder belastingwetgeving);
 3. c) indien dit noodzakelijk is voor de legitieme en wettelijke belangen van Indeez of een derde partij (bv. de belangen van onze andere klanten), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door uw heersende legitieme belangen en rechten; of
 4. d) waar u toestemming hebt gegeven

We verwerken alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt via onze online formulieren in overeenstemming met ons Privacy beleid, waaronder ons cookiebeleid. Meer informatie vindt u in het gedeelte Registratie en Wachtwoord en in het gedeelte ‘Uw Gegevens en Privacy’.

Betalingen

Wij ontvangen commissie van verzekeraars en productaanbieders. Eventuele commissie die we ontvangen, wordt door de verzekeraar of productaanbieder betaald uit de totale verzekeringsdekkingspremie. Indeez SAS brengt geen extra kosten (te betalen door de gebruiker) in rekening voor het afhandelen van de verzekering van de gebruiker, tenzij we deze voorafgaand aan de transactie met de gebruiker zijn overeengekomen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vooraf betalen van de premie, tenzij anders vermeld. Deze betaling kan in bepaalde omstandigheden niet worden gerestitueerd.

Betalingen zijn volledig veilig op onze site dankzij het online betalingssysteem van onze partner Stripe, een 1 PCI / DSS gecertificeerde betalingsoplossing (het hoogste beveiligingsniveau om online te betalen). De kaart-/bankgegevens die de Gebruiker op ons platform invoert, zijn gecodeerd. Bovendien worden ze alleen door Stripe verwerkt en zijn ze nooit in het bezit van Indeez SAS. Wanneer u uw betaalkaartgegevens voor uw aankopen op ons platform invoert, verzendt u de informatie naar Stripe. U kunt de documenten van Stripe hier lezen:

Gegevensverwerking: https://stripe.com/privacy-shield-policy

AVG: https://stripe.com/fr-ie/privacy

Annulering / Beëindiging

U kunt op elk moment een verzoek tot opzegging van een polis indienen. Betaalde gebruikers hebben een speciale ruimte om hun beleid te bekijken en kunnen dit op het platform doen.

In geval van annulering worden kosten voor onze diensten in rekening gebracht in overeenstemming met het gedeelte ‘Betalingen’ hierboven.

In omstandigheden waarin we denken dat we u niet langer van dienst kunnen zijn, nemen we contact met u op en proberen we de situatie minimaal twee keer te corrigeren. In situaties waarin de situatie niet kan worden verholpen, zullen wij u informeren over onze beslissing om de zakelijke relatie te beëindigen en dit zal gebeuren gedurende een besproken tijdsbestek, afhankelijk van de reden van beëindiging.

De overeenkomst wordt niet beëindigd zonder eerst de Gebruiker, de verzekeringnemer, op de hoogte te stellen van de reden van beëindiging.

Geldige redenen voor beëindiging kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. Het niet verstrekken van gevraagde informatie of vereiste documenten
  1. Opzettelijke niet-naleving van de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden of de documentatie van een verzekeraar
  1. Opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken of geheimhouding of poging tot fraude
  1. Gebruik van bedreigend of beledigend gedrag of taalgebruik, of intimidatie of pesten van onze medewerkers/leveranciers
  1. Indeez redenen heeft om aan te nemen dat het onwettig zou zijn om zaken met u te blijven doen of betalingen aan of van u te doen of te ontvangen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle eerder gestarte transacties, als onze relatie eindigt, worden voltooid in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld, bent u aansprakelijk voor alle transacties die zijn gesloten vóór het einde van onze relatie.

Indeez SAS behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot en het gebruik van de Site en/of de levering van de Diensten te weigeren en tegelijkertijd de overeenkomst tussen ons te beëindigen. De secties Betalingen, Geen garanties, Beperkte aansprakelijkheid, Schadeloosstelling, Annulering/Beëindiging en Algemeen blijven van kracht na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

 1. Indeez behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. We hebben het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en we zullen u altijd redelijkerwijs op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Raadpleeg de Website of App voor ons laatste exemplaar en update van deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren op e-mails van ons en ervoor te zorgen dat onze e-mails niet in een map met ongewenste e-mail terechtkomen.
 4. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van de diensten van Indeez aan een Gebruiker te weigeren.
 5. Het is u niet toegestaan uw rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Indeez SAS. U mag geen persberichten uitgeven of enige openbare verklaring afleggen met betrekking tot uw gebruik van of deelname aan de Site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Indeez SAS.

Registratie en Wachtwoord

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de gebieden, functies en diensten van de Site en Applicatie die beperkt zijn tot Betaalde Gebruiker en/of geregistreerde gebruikers, moet u een Betaalde Overeenkomst aangaan en/of zich online registreren met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord en andere informatie, indien van toepassing. Bij het aangaan van een betaalde Overeenkomst en het indienen van Registratie-informatie, gaat u akkoord met:

 1. Actuele, nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verstrekken;
 2. Uw registratiegegevens actueel te houden en nauwkeurig te beheren;
 3. Uw wachtwoord voor uzelf te houden en deze met niet met iemand anders te delen;
 4. De volledige verantwoordelijkheid voor elk gebruik van uw account te accepteren;
 5. Om ons per direct op de hoogte te stellen van elke openbaarmaking of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord dat niet door deze Overeenkomst is toegestaan, en om uw wachtwoord te wijzigen om dergelijk gebruik te stoppen;
 6. Niet voor meer dan één account te registreren;
 7. Op geen enkele geautomatiseerde manier accounts aan te maken, wat hierbij uitdrukkelijk verboden is;
 8. Geen account, de Site of de Software niet voor enig ander doel te gebruiken dan waarvoor het is gemaakt en bedoeld is om Indeez SAS te gebruiken;
 9. Geen account, de Site of de Software te gebruiken voor enig onwettig doel; en
 10. Geen account, de Site of de Software te gebruiken voor commerciële doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst.

U bent volledig verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en alleen u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in (i) Indeez SAS onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (ii) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie.

Inhoud van Derden

Met betrekking tot alle Betalingen, Inhoud en Diensten die niet door Indeez zijn geschreven, screent Indeez dergelijke inhoud van derden die beschikbaar is op Indeez of via andere bronnen niet. Indeez aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud van derden.

Toepasselijk recht

In het geval van klanten in het Verenigd Koninkrijk worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, en met betrekking tot elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, onderwerpen we ons allebei onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Voor meer informatie kunt u via dit adres contact met ons opnemen: legal@indeez.co.uk

Copyright © Indeez 2021
All rights reserved

Indeez SAS is listed on the Paris Trade and Companies Register under number 888 048 659 with its head office located at 19 rue du Rocher 75008 Paris, France. Indeez SAS, operating under the Indeez brand, is registered as insurance broker in the ORIAS Register, under number 20006983 (www.orias.fr).
In the UK, Indeez SAS is deemed authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA). The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the FCA’s website (www.fca.org.uk). Indeez SAS is listed on the financial services register (register.fca.org.uk) and its FCA registration number is 938582.

We've got you covered whilst you're out working

If you need to make a liability claim as a result of causing injury or property damage to a third party whilst you were working, click the button below to access the Indeez claim platform.

We've got you covered

If you have been involved in an incident with a Deliveroo Rider that has caused you bodily injury or property damage, please make your claim – click the button.